Трудово осигурителни услуги

Пакетът от услуги „администриране на персонала” е предназначен за малки и средни компании, които осъществяват дейност в България. НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС създаде този пакет за да пестите време и енергия в отношенията с персонала, за да бъдат законосъобразни действията ви при наемането и освобождаването на служители, за да плащате заплати и осигуровки при стриктно спазване на трудовото и осигурителното законодателство в България.

Пакетът „администриране на персонала” включва една или няколко от следните услуги:

  • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
  • Изготвяне на длъжностни характеристики и щатни разписания;
  • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
  • Изготвяне на ведомости за заплати, начисляване на отпуски, изготвяне на служебни бележки за служителите;
  • Изчисляване на осигуровки и данъци, свързани с трудовите и гражданските договори;
  • Изготвяне на платежни нареждания за заплати и осигуровки;
  • Извършване на плащания за заплати и осигуровки;
  • Изготвяне на месечни декларации и предаване в НАП за осигурените лица;
  • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж;
  • Трудово правни консултации.

Някои от клиентите на НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС успешно се възползваха и от услугата Плащане на заплати и осигуровки. Това е нова за българския пазар услуга, която позволява запазване в тайна на заплатите на служителите чрез изнасяне на тяхното плащане извън фирмата. Решението е лесно – вие превеждате цялата сума за заплати и осигуровки, в специално разкрита банкова сметка, а ние плащаме на всеки служител, по банков път, съгласно изготвените ведомости за заплати. По този начин е гарантирано, че никой друг освен управителя или собственика няма да има информация за размера на възнагражденията на служителите.

Екипът на НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС цени времето на своите клиенти и затова всички предлагани услуги могат да бъдат извършвани по електронен път, включително изпращането на ведомости и фишове за заплати, платежни нареждания и др.подобни, плащанията могат да бъдат извършвани по банков път, с което спестяваме време за посещения в офиса и срещи на живо.