Облагане на доходи от продажба на акции

30.07.2013

Въпрос: През миналия месец продадох, чрез инвестиционен посредник и чрез Българската фондова борса (БФБ), притежавани от мен акции, чиито номинал и покупна цена е 1лв. Аз ги продадох за 10.88лв всяка, колкото беше и пазарната им цена на БФБ. Ще дължа ли данък за реализирания от мен доход или не? И как следва да декларирам този доход?

Отговор: Съгласно българското законодателство, и по специално чл. 13, ал. 1, т. 3 от закона за данъка върху доходите на физическите лица, не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти на регулиран пазар. БФБ е именно такъв регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от закона за пазарите на финансови инструменти. Тъй като този доход е необлагаем, същият не подлежи на деклариране.

« върнете се назад