Трябва ли да начислявам ДДС, когато продавам стоки през Интернет и купувачите са физически лица от Европейския съюз?

01.10.2013

Въпрос: Наскоро започнахме да продаваме стоките си чрез интернет – книги. Повечето ни клиенти са физически лица, граждани на страни-членки на Европейския съюз. Ние сме регистрирани по ЗДДС. Трябва ли да начисляваме ДДС за тези продажби? В момента нашата счетоводителка не начислява ДДС тъй като казва, че това е вътреобщностна доставка и тя не се облага в България.

Отговор: Вашата счетоводителка не е права. Тези доставки са т.нар. дистанционни продажби – най-често продажбите чрез интернте, по каталог или по пощата. За тях е предвиден специален ред за облагане с ДДС, който е различен от реда за облагане на вътреобщностните доставки. И тук се прилага общия принцип за облагане с ДДС – продажбите да се облагат в страната където стоката се потребява. Но тъй като вашите клиенти са физически лица, които не са задължени да начисляват ДДС, то задължението за начисляване на данъка е ваше. Вие трябва да се регистрирате за целите на ДДС във всяка страна-членка, в която продавате стоки и да декларирате и внасяте данъка там. Всяка страна е предвидила минимални прагове за регистрация, т.е. вие подлежите на регистрация за извършване на дистанционни продажби в съответната страна-членка когато реализирания оборот от продажби в тази страна за една календарна година надхвърли този минимален праг. До този момент вие сте длъжни да начислявате и внасяте ДДС в България.

« върнете се назад