Счетоводство за юристи

НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС има сериозен опит в счетоводното обслужване на адвокати, адвокатски дружества, нотариуси и частни съдебни изпълнители. Дейността им е специфична и счетоводството трябва да бъде съобразено освен с изискванията на счетоводното законодателство и със специфични правни норми, които уреждат дейността на тази категория лица.

Нуждата от професионално счетоводно обслужване на адвокатите, нотариусите и частните съдебни изпълнители нарасна с приемането на промените в ЗДДС, с които дейността им стана облагаема с данък върху добавената стойност и породи редица задължения, включително за регистрация по ЗДДС. Коректно воденото текущо счетоводство е едно от условията за ползване право на данъчен кредит, а ЗДДС изисква и ежемесечно подаване на отчети в НАП. Друга специфика се проявява в данъчното облагане на доходите на адвокатите, нотариусите и частните съдебни изпълнители. От една страна те трябва да водят счетоводство като предприятия за да изпълняват изискванията на ЗДДС, от друга страна обаче някои от тях подлежат да данъчно облагане като физически лица.

Чрез абонаментното счетоводно обслужване НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС осигурява на адвокатите, нотариусите и частните съдебни изпълнители осъществяването на тяхната дейност в синхрон със счетоводното и данъчното законодателство на Република България.

Екипът на НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС цени времето на своите клиенти и затова всички предлагани услуги могат да бъдат извършвани по електронен път, включително предаването на документи за осчетоводяване, плащанията могат да бъдат извършвани по банков път, с което спестяваме време за посещения в офиса и срещи на живо.