Счетоводство за НПО

Дейността на неправителствените организации (НПО) в България, сдружения и фондации, се регулира от закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), който поставя редица изисквания, вкл. финансово-счетоводни, към тези организации. Отделно от това, различните донори имат детайлни изисквания към отчетността и съставянето на текущи финансови отчети.

НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС има изградени добри практики в абонаментно счетоводно обслужване (линк към услугата) на НПО – сдружения и фондации. Ние предлагаме на нашите клиенти професионално изготвяне на финансови отчети по изискване на донорите, съобразяване на счетоводното отчитане с данъчните закони (облекчения за дарения, освобождаване от данъчно облагане и др.подобни), финансова отчетност съгласно българското законодателство, публикуване на отчети в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в Министерството на правосъдието, изготвяне и отчитане на граждански договори, както и цялостно администриране на персонала (трудовите отношения).

Екипът на НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС цени времето на своите клиенти и затова всички предлагани услуги могат да бъдат извършвани по електронен път, включително предаването на документи за осчетоводяване, плащанията могат да бъдат извършвани по банков път, с което спестяваме време за посещения в офиса и срещи на живо.