Счетоводство за туристически компании

НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС има изградени добри практики в абонаментното счетоводно обслужване на туристически компании – главно хотели, туроператори и туристически агенции. Счетоводството на компаниите, които работят в туристическия сектор трябва да бъде съобразено освен с изискванията на счетоводното законодателство и с редица законови норми, регулиращи дейността в туристическия сектор.

НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС предлага абонаментно счетоводно обслужване съобразено със спецификата на дейността на хотелите, туроператорите и туристическите агенции. Нашият професионален екип гарантира точното прилагане на данъчното законодателство, коректното определяне на данъчната основа и облагаемия оборот на туристическите компании относно услугите, от които туриста пряко се възползва и услугите, облагаеми със 7%-ната ставка на ДДС.

Екипът на НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС цени времето на своите клиенти и затова всички предлагани услуги могат да бъдат извършвани по електронен път, включително предаването на документи за осчетоводяване, плащанията могат да бъдат извършвани по банков път, с което спестяваме време за посещения в офиса и срещи на живо.